قرآن بزرگ 

فهرست جلد دوم (از سوره ۶۰  الی ۱۱۴، به­ترتیب نزول)

تریب نزول

شرح و نام سوره

شماره سوره

مقطعه

صفحه

 

تریب نزول

شرح و نام سوره

شماره سوره

مقطعه

صفحه

 

بقیه سوره های مکی

 

 

 

 

سوره های مدنی

۲۸ سوره

 

 

 

مقدمه

 

 

۱

۸۷

بقره

۲

الم

۵۴۶

 

مطالب علمی

 

 

۴

۸۸

انفال

۸

 

۶۸۳

۶۰

غافر

۴۰

حم

۹

۸۹

آل عمران

۳

الم

۷۱۲

۶۱

فصلت

۴۱

حم

۴۵

۹۰

احزاب

۳۳

 

۷۹۱

۶۲

شوری

۴۲

حم عسق

۷۱

۹۱

ممتحنه

۶۰

 

۸۱۹

۶۳

زخرف

۴۳

حم

۱۰۰

۹۲

نساء

۴

 

۸۲۳

۶۴

دخان

۴۴

حم

۱۳۴

۹۳

لزّلزله

۹۹

 

۹۱۹

۶۵

جاثیه

۴۵

حم

۱۵۱

۹۴

حدید

۵۷

 

۹۲۲

۶۶

احقاف

۴۶

حم

۱۶۵

۹۵

محمد

۴۷

 

۹۳۹

۶۷

ذاریات

۵۱

 

۱۸۹

۹۶

رعد

۱۳

المر

۹۵۵

۶۸

غاشیه

۸۸

 

۲۰۳

۹۷

رحمان

۵۵

 

۹۸۶

۶۹

کهف

۱۸

 

۲۱۱

۹۸

انسان

۷۶

 

۱۰۰۰

۷۰

نحل

۱۶

 

۲۵۲

۹۹

طلاق

۶۵

 

۱۰۰۹

۷۱

نوح

۷۱

 

۲۹۵

۱۰۰

بینه

۹۸

 

۱۰۱۷

۷۲

ابراهیم

۱۴

الر

۳۰۴

۱۰۱

حشر

۵۹

 

۱۰۲۴

۷۳

انبیاء

۲۱

 

۳۳۳

۱۰۲

نصر

۱۱۰

 

۱۰۳۵

۷۴

مؤمنون

۲۳

 

۳۶۳

۱۰۳

نور

۲۴

 

۱۰۳۷

۷۵

سجده

۳۲

الم

۳۸۷

۱۰۴

حج

۲۲

 

۱۰۶۵

۷۶

طور

۵۲

 

۴۰۰

۱۰۵

منافقون

۶۳

 

۱۰۹۹

۷۷

ملک

۶۷

 

۴۱۰

۱۰۶

مجادله

۵۸

 

۱۱۰۴

۷۸

حاقه

۶۹

 

۴۲۱

۱۰۷

حجرات

۴۹

 

۱۱۱۷

۷۹

معارج

۷۰

 

۴۳۵

۱۰۸

تحریم

۶۶

 

۱۱۲۷

۸۰

نبا

۷۸

 

۴۴۳

۱۰۹

جمعه

۶۲

 

۱۱۳۲

۸۱

نازعات

۷۹

 

۴۵۳

۱۱۰

تغابن

۶۴

 

۱۱۳۸

۸۲

انفطار

۸۲

 

۴۶۵

۱۱۱

صف

۶۱

 

۱۱۴۴

۸۳

انشقاق

۸۴

 

۴۷۱

۱۱۲

فتح

۴۸

 

۱۱۵۹

۸۴

روم

۳۰

الم

۴۷۶

۱۱۳

مائده

۵

 

۱۱۸۰

۸۵

عنکبوت

۲۹

الم

۵۰۵

۱۱۴

توبه

۹

 

۱۲۵۲

۸۶

مطففین

۸۳

 

۵۳۶

 

پایان کتاب

 

 

۱۳۳۴