قرآن بزرگ

فهرست جلد اول (۵۹ سوره به­ترتیب نزول)

تریب نزول

شرح و نام سوره

شماره سوره

مقطعه

صفحه

 

تریب نزول

شرح و نام سوره

شماره سوره

مقطعه

صفحه

 

سوره های مکی

۵۹ سوره

 

 

۳۰

قارعه

۱۰۱

 

۱۷۴

 

مقدمه

 

 

۱

۳۱

قیامة

۷۵

 

۱۷۷

 

مطالب علمی

 

 

۴

۳۲

همزه

۱۰۴

 

۱۹۱

۱

سوره علق 

۹۶

 

۹

۳۳

مرسلات

۷۷

 

۱۹۵

۲

قلم

۶۸

ن

۱۴

۳۴

ق

۵۰

ق

۲۰۹

۳

مزمل

۷۳

 

۳۱

۳۵

بلد

۹۰

 

۲۲۷

۴

مدثر

۷۴

 

۴۰

۳۶

طارق

۸۶

 

۲۳۲

۵

فاتحه

۱

 

۵۴

۳۷

قمر

۵۴

 

۲۳۷

۶

المسد-یا-تبت

۱۱۱

 

۵۵

۳۸

ص

۳۸

ص

۲۵۷

۷

تکویر

۸۱

 

۵۷

۳۹

اعراف

۷

المص

۲۸۸

۸

اعلی

۸۷

 

۶۶

۴۰

جن

۷۲

 

۳۸۷

۹

لیل

۹۲

 

۷۲

۴۱

یس

۳۶

یس

۴۰۲

۱۰

فجر

۸۹

 

۷۹

۴۲

فرقان

۲۵

 

۴۲۷

۱۱

ضحی

۹۳

 

۹۰

۴۳

فاطر

۳۵

 

۴۶۰

۱۲

شرح

۹۴

 

۹۴

۴۴

مریم

۱۹

کهیعص

۴۸۸

۱۳

عصر

۱۰۳

 

۹۶

۴۵

طه

۲۰

طه

۵۲۰

۱۴

عادیات

۱۰۰

 

۹۷

۴۶

واقعه

۵۶

 

۵۵۹

۱۵

کوثر

۱۰۸

 

۱۰۱

۴۷

شعراء

۲۶

طسم

۵۹۰

۱۶

تکاثر

۱۰۲

 

۱۰۲

۴۸

نمل

۲۷

طس

۶۳۴

۱۷

ماعون

۱۰۷

 

۱۰۵

۴۹

قصص

۲۸

طسم

۶۶۶

۱۸

کافرون

۱۰۹

 

۱۰۷

۵۰

اسراء

۱۷

 

۷۰۹

۱۹

فیل

۱۰۵

 

۱۰۸

۵۱

یونس

۱۰

الر

۷۵۷

۲۰

فلق

۱۱۳

 

۱۱۰

۵۲

هود

۱۱

الر

۸۰۴

۲۱

ناس

۱۱۴

 

۱۱۲

۵۳

یوسف

۱۲

الر

۸۶۰

۲۲

اخلاص

۱۱۲

 

۱۱۳

۵۴

حجر

۱۵

الر

۸۹۲

۲۳

نجم

۵۳

 

۱۱۵

۵۵

انعام

۶

 

۹۱۵

۲۴

عبس

۸۰

 

۱۴۳

۵۶

صافات

۳۷

 

۱۰۰۰

۲۵

قدر

۹۷

 

۱۵۴

۵۷

لقمان

۳۱

الم

۱۰۴۵

۲۶

شمس

۹۱

 

۱۵۷

۵۸

سبا

۳۴

 

۱۰۶۴

۲۷

بروج

۸۵

 

۱۶۲

۵۹

زمر

۳۹

 

۱۰۹۴

۲۸

تین

۹۵

 

۱۶۷

 

پایان کتاب

 

 

۱۱۲۴

۲۹

قریش

۱۰۶

 

۱۷۲

 

 

 

 

 

 

8
3