در این ویدئو معنی عدالت و یاری خدا یا «انرژی مطلق» را به عینه می بینیم:

آنچه مسلم است؛ چرخه طبیعت یا زندگی براساس مصرف انرژی یا تبدیل شدن انرژی به چیز دیگری طراحی شده و  به همین علت خداوند در قرآن خود را روزی رسان می داند!، یعنی هر جانداری طعمه حیوان دیگری است!. ظاهراً عادلانه نیست!، ولی چون اندیشه کنیم؟ برای بقا و تکامل هر موجود زنده ای در طبیعت، اصلی کاملاً  لازم است و چاره ای جز این نیست!.

از طرفی در قرآن وعده یاری خدا داده شده!، لذا هر دو حیوان پیکارگر این ویدئو با مصرف انرژی خود برای پیروزی تلاش می کردند و به یاری خدا امیدوار بودند!، ولی چون طعمه مقاومت و تلاش فراوان کرد و تسلیم نشد!، یاری خدا از جایی که هیچکس فکرش را نمی کرد از راه رسید و خود شکارچی روزی حیوان جاندار دیگری شد!.